Kommittèer 2016

Kommittéer underställda styrelsen i Svenska Frieserhästföreningen

Syftet med kommittéer är:

• att ge möjlighet för medlemmar att engagera sej i viktiga uppgifter på ett organiserat sätt
• att öka antalet aktiviteter som föreningen anordnar samt
• att avlasta styrelseledamöterna från de arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis behöver
Varje ansvarig/sammankallande person ansvarar för att

 • att bevaka föreningens intressen inom varje område
 • I gruppen arbeta fram förslag till kort handlingsplan inom varje område
 • knyta till sig fler som kan tillföra något i respektive grupp
 • se över information på hemsidan
  Varje grupp ska bestå av personer som är kunniga och/eller engagerade i gruppens speciella ansvarsområde. Jobbar man med det man är intresserad av blir naturligtvis resultatet bättre.
  Varje grupp bör bestå av minst 3-4 personer och ingen maxgräns bör sättas.
  Grupperna kan bestå av en ”kärna” medlemmar som jobbar aktivt men gruppen ska ha möjlighet att själv utöka deltagarna eller ta emot extra hjälp om man tycker det behövs. Det är viktigt att förslagen förankras i styrelsen samt att styrelsen tar beslut som rör ekonomi/budget för aktiviteterna.
  Om en person i gruppen är styrelseledamot bör inte detta vara något problem eller medföra tidsfördröjning.
  Varje grupp ska ha en sammankallande till möten och en kontaktperson. Sammankallande har ansvaret för att gruppen har kontakt med varandra med jämna mellanrum.
  Kontaktpersonen ska kunna ta emot idéer från medlemmar samt svara på frågor om gruppens arbete.
  Det är viktigt att minst en person i varje grupp, exempelvis den sammankallande, har ansvaret att driva gruppens arbete framåt och att tillse att gruppen är fulltalig.

Mediekommitté
Sammankallande Lotta Kallberg-Wallden
Ewa Ring

Ansvarar för att återuppliva FrieserNytt i någon form, trycksaker/informationsblad, kalender,
affischer till premiering, ansvarar för bildbank, presskontakt.

Sportkommitté alternativt Tävlings och träningskommitté
Annika Palmgren
Lotta Kallberg-Wallden
Ulrika Holst
Mikaela Brandin

Prestationspriset, föreningsmästerskap, träningar och kurser med frieseranknytning mm

Gruppen ska ansvara för frågor gällande framförallt dressyr och körning men även
udda/ovanliga tävlingsformer och träningsformer som WE, brukskörning/ridning,
akademisk ridning, hoppning mm ska synliggöras. Ansvar bör läggas på gruppen att
själv ta fram mål och idéer till vad de ska arbeta med, men syftet är att sporra dem
som använder sin frieser i tävling och träning.

Gruppen ska ta fram förslag och anordna föreningsmästerskap, träningar, och kurser
med frieseranknytning mm.

Evenemangskommitté
Mikaela Brandin 
Annika Palmgren
Lotta Kallberg-Wallden
Ulrika Holst

Gruppen ska ansvara för att Svenska Frieserhästföreningen blir representerad på
mässor och liknande evenemang. Det kan gälla allt från större tillfällen som Friends
arena eller Scandinavium, till mindre evenemang som ”hästens dag” som ordnas runt
om i Sverige. Gruppen ska aktivt promota föreningen även vid våra egna premieringar.

Gruppen ska också ta fram förslag till gemensamma resor, clinics och annat som
medlemmarna efterfrågar.

Premieringskommitté
Mikaela Brandin
Ulrika Holst
Susanne Skalin

Ansvarar för det praktiska ordnandet av föreningens premieringar. Gruppens uppgift är exempelvis att boka plats, hotell, resor mm. Se till att domarna med följe kommer till och från. Att ta fram sponsorer och priser, att se till att programmet blir tryckt och att hålla kontakten med utställare, att på plats se till att det finns tillräckligt med funktionärer mm.

Uppfödnings/avelskommitté
Mikaela Brandin

Anordna och samordna avelsträffar, öppet hus hos uppfödare, frågor från avelsintresserade. Bevaka frågor angående avel gentemot KFPS och lägga ut på facebook och hemsida.

Här hittar du föreningens stadgar: SFHF Stadgar